Om Gjerdrum Næringslivsforening

Vedtekter

 • § 1 Gjerdrum Næringslivsforening er en selveiende interesseorganisasjon for næringsdrivende i Gjerdrum kommune. Foreningen har sitt kontor i Gjerdrum kommune.
 • § 2 Foreningens formål er å arbeide for å ta vare på og utvikle medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig.
 • § 3 Som medlemmer kan opptas virksomheter som er registrert som næringsdrivende i Brønnøysundregistrene med virksomhet i Gjerdrum. Styret avgjør hvem som kan tas opp eller må utgå som medlem dersom det reises tvil om vilkårene er oppfylt. Næringsdrivende som flytter sin virksomhet ut av kommunen har ikke rett til å opprettholde medlemskapet.
 • § 4 Ordinært årsmøte er foreningens høyeste organ, og dette holdes innen utgangen av mars hvert år etter innkalling fra styret med minst 14 dagers frist. I årsmøtet har hvert medlem en stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall (50 %) av de møtende medlemmer, bortsett fra oppløsning av foreningen eller vedtektsendringer, jfr. nedenfor. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

  I ordinært årsmøte behandles følgende saker:
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap
 5. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år
 6. Godkjenne handlingsplan med budsjett for kommende år
 7. Valg av styrets medlemmer
 8. Fastsettelse av evt. godtgjøring til styrets medlemmer
 9. Valg av intern revisor
 10. Valg av tre medlemmer til valgkomite
 • § 5 Ekstraordinært medlemsmøte holdes når styret eller 20 % av medlemmene krever det.
 • § 6 Styret består av fem medlemmer pluss to varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styrets medlemmer velges med funksjonstid på to år, hvor to er på valg det ene år og tre er på valg det neste år. Styrets varamedlemmer velges hvert år. Styrets oppgaver er å lede foreningens virksomhet i samsvar med årsmøtets vedtak. I saker som har stor betydning for næringslivet i kommunen kan styret innhente medlemmenes syn gjennom ekstraordinært medlemsmøte. I styret har hvert medlem en stemme. Ved stemmelikhet avgjøres saken av styreleder. Styret forplikter foreningen. Styret kan meddele prokura.
 • § 7 Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges i ordinært årsmøte etter forslag fra styret. Komiteen konstituerer seg selv og legger fram forslag på valg til styret og intern revisor. Valgkomiteen legger også fram evt. forslag om godtgjøringer til styret.
 • § 8 Vedtektsendringer må behandles i årsmøte og det kreves 2/3 flertall av de frammøtte. Styrets forslag til vedtektsendringer skal sendes alle medlemmer med samme frist som for innkalling til årsmøte.
 • § 9 Ved oppløsning av foreningen må saken behandles i to etterfølgende årsmøter etter forslag fra styret. Det kreves 2/3 flertall av de frammøtte i begge møter før oppløsningen kan gjennomføres. Forslag om oppløsning skal legges fram av styret og sendes alle medlemmer med samme frist som for innkalling til årsmøte.

Gjenstående aktiva etter at alle forpliktelser er dekket, fordeles likt på medlemmer registrert på det tidspunkt oppløsning blir vedtatt første gang.

Styret

 • Anita Aasland Brennmoen (leder)
 • Michel Fjeldstad
 • Morten Broks
 • Tone Gauterud
 • Hans Kristian Ask
 • Knut Müller Nilssen
 • Lotte Thori Løvstad (vara)
Skroll til toppen